English

Rezervace na termín Pondělí 26. 7. 2021, 16:30–17:30


 česky  Česky       English  English
  • 60 minut
  • 2–5 hráčů
  • 1 199 Kč (všední den)

Obchodní podmínky

1. Definice

Escape Adventure je označení fyzické osoby: Aleš Krupička, IČO: 42 54 12 04.

2. Elektronická rezervace

Kupující obdrží prostřednictvím e-mailu potvrzení rezervace, které obsahuje jméno únikové hry, jméno zadané při rezervaci, datum a čas rezervace, cenu a zvolený jazyk pro komunikaci s obsluhou.

3. Vymezení odpovědnosti

a. Naše povinnosti

Klienti se účastní služeb nabízených Escape Adventure na jejich vlastní odpovědnost. Escape Adventure není odpovědná za žádnou přímou, nepřímou, náhodnou, speciální ani následnou škodu, újmu na zdraví nebo škodu na majetku spojenou s účastí na hře nebo s využíváním služeb a prostor Escape Adventure. Vzdáváte se tímto možnosti žalovat společnost Escape Adventure, její zaměstnance i jiné osoby jednající jejím jménem, za škody reálné nebo následné jakéhokoliv druhu, známe nebo neznámé, očekávané nebo neočekávané, zveřejněné nebo nezveřejněné, vycházející nebo jakýmkoliv způsobem spojené s využíváním služeb Escape Adventure.

Klient tímto výslovně souhlasí se všemi podmínkami, instrukcemi i pravidly stanovenými Escape Adventure.

b. Vaše povinnosti

V průběhu hry jste pod stálým dohledem dohlížející osoby zastupující Escape Adventure, dále "gamemaster".

Klienti jsou povinni řídit se instrukcemi gamemaster.

Jste povinni před zahájením hry oznámit gamemasterovi veškeré zdravotní problémy, které by pro vás mohly být nebezpečné vzhledem k vaší účasti na hře. Není dovolené hrát hru v případě, že trpíte srdečními problémy, epilepsii, vysokým tlakem, klaustrofobií nebo obdobnými zdravotními obtížemi. V případě úrazu je v recepci k dispozici lékárnička a gamemaster může přivolat lékařskou záchrannou službu. V případě, že během budete pociťovat zdravotní obtíže, jste povinni je neprodleně nahlásit gamemasterovi.

Kdykoliv v průběhu hry můžete požádat gamemastera o možnost opustit hru.

Gamemaster má právo ukončit hru, kdykoliv to uzná za vhodné.

Vzdáváte se náhrady za jakékoliv zdravotní komplikace nebo finanční náklady spojené s léčením a rekonvalescencí.

Escape Adventure netoleruje agresivní chování, požívání drog a alkoholu ve svých prostorách. Osoby pod vlivem alkoholu a/nebo drog se nemohou zúčastnit hry.

Gamemaster si vyhrazuje právo odmítnout účastníkům vstup do hry osobám vykazujícím známky opilosti, vlivu požívání drog y/nebo agresivního chování, a to bez bez možnosti náhrady. Účastníci jsou srozumění s tím, že v této hře je důležité používat logické myšlení. V žádném momentě hry není dovolené používat nadměrnou sílu. Některé příslušenství je pohyblivé nebo může být otevřeno, ale nikdy nevyžaduje použití větší síly.

4. Zachování mlčenlivosti

Během využívání služeb Escape Adventure Vám mohou být sděleny nebo se můžete jiným způsobem dozvědět nebo zjistit obchodní praktiky Escape Adventure, know-how, běžné obchodní transakce, aktuální i budoucí strategie, informace týkající se marketingové strategie, finanční údaje, softwarové a technologické procesy, metody či jiné aspekty podnikání Escape Adventure. Tímto souhlasíte a uznáváte, že jakékoliv a všechny tyto informace jsou důvěrné a Escape Adventure je jediným a exkluzivním vlastníkem tohoto duševního vlastnictví a chráněných informací. Jakékoliv sdělení těchto informací třetí straně je přísně zakázáno a bude projednáno u soudu.

Tímto souhlasíte s tím, že veškeré informace a know-how Escape Adventure jsou chráněné, důvěrné a extrémně cenné pro Escape Adventure a že Escape Adventure nebude materiálně poškozeno jakýmkoliv sdělením informací třetí straně.

5. Osobní údaje

Rezervací prostřednictvím rezervačního systému na webových stránkách Escape Adventure souhlasíte s využitím vyplněných osobních údajů, které jsou nezbytné pro zaručení správného zpracování objednávky. Escape Adventure se zaručuje využít tyto údaje pouze pro informační účely a komerční nabídky.

V rámci naší snahy neustále zlepšovat nabízené služby si vyhrazujeme právo monitorovat a zaznamenávat průběh hry. Rovněž tímto souhlasíte se zveřejňováním námi vytvořených vašich fotografií, pokud není výslovně požadováno jinak.