Objednávka hry Pět oříšků k rozlousknutí


  • 2–5 hráčů
  • Hra je zdarma :-)

Obchodní podmínky

1. Definice

Escape Adventure je označení fyzické osoby: Aleš Krupička, IČO: 42 54 12 04.

Klient je označení fyzické osoby, vyplněné ve formuláři.

Hra je označení šifrovací hry na doma Pět oříšků k rozlousknutí.

2. Elektronická objednávka

Odesláním formuláře klient závazně objednává hru Pět oříšků k rozlousknutí a zavazuje se k jejímu uhrazení.

Kupující obdrží prostřednictvím e-mailu potvrzení objednávky, jehož součástí budou informace k uhrazení hry a přístupové údaje do hry. Přístupové údaje budou neaktivní do uhrazení hry, poté se zaktivují a je možné hru ukamžitě hrát.

3. Vymezení odpovědnosti

a. Naše povinnosti

Escape Adventure se zavazuje zprostředkovat klientovi šifrovací hru na doma Pět oříšků k rozlousknutí v rozsahu stanoveném v informacích o hře.

Escape Adventure nabízí klientovi telefonickou podporu pro případ problémů v průběhu hry. Tato podpora však není garantována.

b. Povinnosti klienta

Klienti se účastní služeb nabízených Escape Adventure na jejich vlastní odpovědnost. Escape Adventure není odpovědná za žádnou přímou, nepřímou, náhodnou, speciální ani následnou škodu, újmu na zdraví nebo škodu na majetku spojenou s účastí na hře nebo s využíváním služeb a prostor Escape Adventure. Vzdáváte se tímto možnosti žalovat společnost Escape Adventure, její zaměstnance i jiné osoby jednající jejím jménem, za škody reálné nebo následné jakéhokoliv druhu, známe nebo neznámé, očekávané nebo neočekávané, zveřejněné nebo nezveřejněné, vycházející nebo jakýmkoliv způsobem spojené s využíváním služeb Escape Adventure.

Klient tímto výslovně souhlasí se všemi podmínkami, instrukcemi i pravidly stanovenými Escape Adventure.

Klienti jsou povinni řídit se instrukcemi uvedenými ve hře.

Klienti jsou povinni jsou povinni před zahájením hry správně a úplně vyplnit název týmu a křestní jména nebo přezdívky účastníků hry.

Escape Adventure neodpovídá za jakékoliv technické problémy na straně klienta.

Kdykoliv v průběhu hry je možné hru přerušit a pokračovat po následujícím přihlášení. Čas hry však běží dál.

Hráči jsou povinni postupovat hrou na základě vyřešení jednotlivých šifer. Je zakázáno pokoušet se narušovat systém hry

Klienti se bezpodmínečně vzdávají náhrady za jakékoliv zdravotní komplikace přímo i nepřímo spojené s hrou a/nebo náhrady finančních nákladů spojených s léčením a rekonvalescencí.

4. Zachování mlčenlivosti

Během využívání služeb Escape Adventure Vám mohou být sděleny nebo se můžete jiným způsobem dozvědět nebo zjistit obchodní praktiky Escape Adventure, know-how, běžné obchodní transakce, aktuální i budoucí strategie, informace týkající se marketingové strategie, finanční údaje, softwarové a technologické procesy, metody či jiné aspekty podnikání Escape Adventure. Tímto souhlasíte a uznáváte, že jakékoliv a všechny tyto informace jsou důvěrné a Escape Adventure je jediným a exkluzivním vlastníkem tohoto duševního vlastnictví a chráněných informací. Klienti jsou povinni držet tyto informace v tajnosti a žádným způsobem je nesdělí třetí straně.

Šifry obsažené ve hře jsou dílem autorským ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb. Bez předchozího písemného souhlasu oprávněného není možno šifry užít zejména ke komerčním účelům.

Klienti berou na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré informace a know-how Escape Adventure jsou chráněné, důvěrné a extrémně cenné pro Escape Adventure a zavazují se zdržet se jakýmkoliv sdělením těchto informací třetí straně.

5. Osobní údaje

Objednávka prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách (popř. e-mailovou nebo telefonickou rezervací) Escape Adventure klienti souhlasí s využitím vyplněných osobních údajů, které jsou nezbytné pro zaručení správného zpracování objednávky. Escape Adventure se zaručuje využít tyto údaje pouze pro informační účely a komerční nabídky.

V rámci snahy neustále zlepšovat nabízené služby si Escape Adventure vyhrazuje právo monitorovat a zaznamenávat průběh hry a zveřejnit výsledky jednotlivých týmů s uvedením názvu týmu a křestních jmen nebo přezdívek hráčů.